Functional Coupling between the Prefrontal Cortex and Dopamine Neurons in the Ventral Tegmental Area

Ming Gao
Chang-Liang Liu
Shen Yang
Guo-Zhang Jin
Benjamin Bunney
Wei-Xing Shi

Abstract